Aurinkoenergian esteet on raivattava (HS 6.10.2012)

Vieraskynä: Aurinkosähkön pientuotanto kukoistaisi Suomessakin, ellei siitä olisi tehty niin hankalaa.

Suo­mes­sa au­rin­ko pais­taa suun­nil­leen yh­tä pal­jon kuin Tans­kas­sa ja Poh­jois-Sak­sas­sa. Ke­säl­lä meil­lä on jo­pa enem­män au­rin­ko­tun­te­ja kuin Mad­ri­dis­sa. Vaik­ka mat­kai­lu­mai­nok­sis­sa esit­te­lem­me Suo­mea kes­ki­yön au­rin­gon maa­na, meil­lä ei ole kos­kaan suh­tau­dut­tu au­rin­koon va­ka­vas­ti otet­ta­va­na ener­gian­läh­tee­nä. Vii­meis­tään nyt kan­nat­taa aja­tel­la toi­sin.

Sit­ran ko­kei­lu­hank­kei­den an­sios­ta tie­däm­me, et­tä au­rin­koon pe­rus­tu­va pien­tuo­tan­to voi tu­le­vai­suu­des­sa ol­la Suo­mes­sa tär­keä ko­ti­ta­louk­sien ener­gian­läh­de, jon­ka kan­san­ta­lou­del­li­nen­kin mer­ki­tys kas­vaa. Vie­lä har­va­lu­kui­set au­rin­ko­ener­gian hyö­dyn­tä­jät ker­to­vat saa­van­sa si­tä käyt­töön­sä jo hel­mi­kuus­ta läh­tien, ja asun­nois­sa esi­mer­kik­si käyt­tö­ve­si voi­daan läm­mit­tää au­rin­gon avul­la pe­rä­ti puo­len vuo­den ajan.

Tam­pe­reen asun­to­mes­suil­le ra­ken­net­tu nol­la­ener­gia­ta­lo Lant­ti tuot­taa au­rin­ko­säh­köä aa­mu­kuu­den ja il­ta­kym­me­nen vä­lil­lä par­haim­mil­laan kah­dek­san ki­lo­wat­tia tun­nis­sa eli enem­män kuin pys­tyy ku­lut­ta­maan. Ke­säl­lä Lant­ti tuot­ti 1 470 ki­lo­wat­ti­tun­tia yh­des­sä kuu­kau­des­sa. Kol­mi­hen­ki­sen per­heen ker­ros­ta­lo­ko­din kes­ki­mää­räi­nen säh­kön­ku­lu­tus on noin 2 500 ki­lo­wat­ti­tun­tia vuo­des­sa. Yh­den asuk­kaan ta­lous ku­lut­taa vuo­des­sa 1 250 ki­lo­wat­ti­tun­tia, jo­ten ker­ros­ta­los­sa asu­va sink­ku voi­si pe­ri­aat­tees­sa os­taa Lan­tis­ta vuo­den säh­köt.

Maail­mal­la au­rin­ko­ener­gian hyö­dyn­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det on jo huo­mat­tu. Hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mis­ta­voit­teet, fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den hu­pe­ne­mi­nen ja tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­nen ovat yh­des­sä vai­kut­ta­neet sii­hen, et­tä kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na au­rin­ko­ener­gian tuo­tan­to on kas­va­nut glo­baa­lis­ti hui­keat 42 pro­sent­tia – ja kas­vun en­nus­te­taan vain kiih­ty­vän.

Vie­lä mer­kit­tä­väm­pää on, et­tä sa­maan ai­kaan au­rin­ko­ener­gian ke­räys­jär­jes­tel­mien hin­nat ovat las­ke­neet 75 pro­sent­tia. Kan­sain­vä­li­sen ener­gia­jär­jes­tön IEA:n mu­kaan hin­to­jen hal­pe­ne­mi­nen ja au­rin­ko­tek­no­lo­gian yleis­ty­mi­nen ker­to­vat sii­tä, et­tä no­pea muu­tos ener­gia­ta­lou­des­sa on mah­dol­lis­ta.

Ener­gia­te­hok­kuu­teen, ha­jau­tet­tuun uu­siu­tu­vaan ener­giaan, älyk­käi­siin säh­kö­verk­koi­hin ja ener­gian va­ras­toin­tiin liit­tyy Suo­mes­sa­kin mer­kit­tä­viä bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia. Uu­siu­tu­van ener­gian li­sää­mi­nen EU:n ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti syn­nyt­täi­si uu­sia työ­paik­ko­ja ja avai­si mark­ki­noi­ta asen­nus­tar­vik­keil­le ja lai­te­val­mis­ta­jil­le.

Au­rin­ko­ener­gian ko­ti­mai­suus­as­te töi­neen ja tar­vik­kei­neen voi nous­ta yli 50 pro­sent­tiin. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tuo­rei­den ar­vioi­den mu­kaan puh­taan tek­no­lo­gian alal­le syn­tyy yh­teen­sä noin 40 000 uut­ta työ­paik­kaa vuo­teen 2020 men­nes­sä.

Uu­siu­tu­vil­la ener­gian­läh­teil­lä voi­tai­siin jo lä­hi­vuo­si­na myös vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti tuon­ti­ener­gian tar­vet­ta. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na Suo­meen os­tet­tiin ul­ko­mail­ta lä­hin­nä fos­sii­li­sia ener­gia­tuot­tei­ta 13,2 mil­jar­dil­la eu­rol­la.

Siir­ty­mä uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin ja kes­ki­te­tys­tä ha­jau­tet­tuun ener­gian­tuo­tan­toon ei kui­ten­kaan ole help­po. Ener­gia­yh­tiöt ovat maail­man vah­vim­pia yri­tyk­siä, joi­den lii­ke­toi­min­ta on ol­lut var­maa, ta­sais­ta, kan­nat­ta­vaa ja suo­jel­tua. Yri­tys­ten toi­min­ta on vaa­ti­nut jät­ti­mäi­siä, kes­ki­tet­ty­jä in­ves­toin­te­ja ja var­muut­ta tu­le­vai­suu­den suun­nas­ta.

Suo­mes­sa ener­gia­lai­tok­set ovat ol­leet kun­tien ra­ha­sam­po­ja, ja sik­si nii­den on ol­lut help­po um­mis­taa sil­män­sä ener­gia­ken­tän muu­tok­sil­ta. Olem­me ol­leet jäh­mei­tä luo­maan ky­syn­tää ha­jau­te­tul­le tuo­tan­nol­le.

Pien­tuo­tan­non mer­ki­tys­tä ener­gia­pa­le­tis­sa ei kui­ten­kaan enää kan­na­ta vä­hä­tel­lä. Yk­si­tyis­ten ih­mis­ten, maa­ti­lo­jen ja pal­ve­lu­jen roo­li voi ol­la ener­gia­ken­tän mur­rok­ses­sa iso. Esi­mer­kik­si Sak­sas­sa yk­si­tyi­set ih­mi­set ovat usea­na vuon­na in­ves­toi­neet uu­teen säh­kön­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tiin enem­män kuin säh­kö­yh­tiöt yh­teen­sä.

Jos au­rin­ko­säh­kön mark­ki­na­ym­pä­ris­tö saa­daan Suo­mes­sa kun­toon, vast­edes au­rin­ko­pa­nee­lit voi­si­vat meil­lä­kin ko­ris­taa ta­lo­jen kat­to­ja se­kä li­sä­tä oma­va­rai­suut­ta ja huol­to­var­muut­ta. Kiin­nos­tus­ta au­rin­ko­säh­kön tuo­tan­toon on jo val­ta­vas­ti.

Sit­ran teet­tä­mäs­sä Ta­lous­tut­ki­muk­sen ky­se­lys­sä jo­ka nel­jäs asun­non­omis­ta­ja pi­ti ener­giaan liit­ty­vää uu­dis­tus­ta ajan­koh­tai­se­na kah­den vuo­den ku­lues­sa. Au­rin­ko­pa­nee­lit ja -läm­pö­ke­räi­met oli­vat maa­läm­mön jäl­keen toi­sek­si suo­si­tuim­pia ener­gian­tuo­tan­to­rat­kai­su­ja. Syys­kuus­sa jär­jes­te­tyn au­rin­ko­säh­kö­se­mi­naa­rin en­nak­ko­suo­sio ylit­ti odo­tuk­set: sil­le va­rat­tua paik­kaa oli vaih­det­ta­va kah­des­ti, jot­ta kaik­ki ha­luk­kaat mah­tui­vat mu­kaan.

Au­rin­ko­ener­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­sä tek­niik­ka ei enää ole tuo­tan­non es­te. Mui­ta es­tei­tä sen si­jaan riit­tää.

Tois­tai­sek­si Suo­mes­sa ei ole yh­den­mu­kais­ta, toi­mi­vaa ja sel­vää mal­lia sii­tä, mi­ten pien­tuot­ta­jat lii­te­tään säh­kö­verk­koon ja kuin­ka yli­tuo­tan­to hy­vi­te­tään.

Kor­vaus verk­koon syö­te­tys­tä säh­kös­tä on niin ole­ma­ton, et­tei se tun­nu rei­lul­ta ei­kä mo­ti­voi­val­ta. Säh­kön­tuo­tan­non lu­pien ha­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kais­ta ja hi­das­ta, ei­kä kaik­kien säh­kö­yh­tiöi­den verk­koon voi liit­tyä suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti. Myös tu­ki­käy­tän­nöis­tä on Suo­mes­sa vai­kea ot­taa sel­vää. Pien­tuot­ta­jak­si ryh­ty­mi­sen han­ka­luus pi­dät­tää mo­nia te­ke­mäs­tä han­kin­ta­pää­tök­siä.

Nä­mä haas­teet on Suo­mes­sa rat­kais­ta­va pi­kim­mi­ten. Säh­kön pien­tuo­tan­non ra­ken­ta­mi­ses­ta ja liit­tä­mi­ses­tä säh­kö­verk­koon on an­net­ta­va sel­vät oh­jeet, ja verk­koon pi­tää voi­da liit­tyä yk­sin­ker­tai­sel­la il­moi­tuk­sel­la. Li­säk­si on otet­ta­va käyt­töön net­to­las­ku­tus­mal­li, jos­sa yli­jää­mä­ener­gia siir­to­kus­tan­nuk­si­neen ja ve­roi­neen hy­vi­te­tään oi­keu­den­mu­kai­ses­ti.

Ener­gia­val­lan­ku­mous on to­si­asia – ja jos ha­luam­me se­lät­tää tu­le­vai­suu­den haas­teet, mei­dän on läh­det­tä­vä sii­hen mu­kaan. Nyt ei kan­na­ta jar­ru­tel­la.

Kir­joit­ta­ja on Sit­ran joh­ta­ja, jo­ka vas­taa eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­viin elä­män­ta­poi­hin ja luon­non­va­ro­jen älyk­kää­seen käyt­töön liit­ty­vis­tä ai­heis­ta.

 

Linkki alkuperäiseen artikkeliin: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Aurinkoenergian+esteet+on+raivattava/a1349406129337

Lähienergialiitto

Akvaterm

logo aty 40px

keuruun sahko logo

JAMK

SolarWatt

a-Lab

je logo

Nunnauuni

htt logo

luotettava kumppani