Energiatuki

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1)      uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä ja jossa
- edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
- investoidaan uuteen laitokseen tai
- kyse on sellaisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2)      energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja
- jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
- kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta

3)      muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.
Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Investointihankkeella tarkoitetaan investointia käyttöomaisuuteen.

Selvityshankkeella tarkoitetaan energiakatselmuksia ja –analyysejä, muita suoraan investointeihin liittyviä selvityksiä sekä selvityksiä uuden menetelmän kehittämiseksi. Energiatuella ei kuitenkaan rahoiteta yksittäisten yritysten tavanomaisia liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- ja taustaselvityksiä eikä muita vastaavia selvityksiä.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy yleensä vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä. Uuden teknologian ratkaisut ovat keskeisiä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Kenelle?

Energiatukea voivat saada:

 • kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
 • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Energiatukea eivät saa:

 • asunto-osakeyhtiöt
 • asuinkiinteistöt
 • maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella
 • kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset; ml. jalostavat yritykset
 • valtionosuutta saavat perustamishankkeet
 • organisaatiot, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta
 • valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille

Lisäksi arvioidaan seuraavia:

 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes- /Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole investoinnin tai selvityksen edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta

 

Lähde ja lisätietoja: www.businessfinland.fi/energiatuki